fbpx

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVERTISING HEROES
DEFINITIES
In deze Algemene Voorwaarden van Advertising Heroes (hierna te noemen “Voorwaarden”) hebben de onderstaande begrippen de volgende betekenis:
A. Diensten: alle door of namens Advertising Heroes te leveren diensten, waaronder Online Diensten,
een Product onder Licentie of anderszins aan Opdrachtgever ter beschikking te stellen of te le-
veren diensten.
B. Gebruiker: persoon in dienst van of anderszins werkzaam binnen de organisatie van Opdracht-
gever welke in bezit is van een persoonlijk inlogaccount teneinde gebruik te maken van de On- line Diensten of het Product onder Licentie; of een natuurlijke persoon die door Advertising Heroes ge- autoriseerd is om gebruik te maken van de Online Diensten of het Product onder Licentie.
C. Gebruiksvoorwaarden: de voorwaarden die zijn verbonden aan het gebruik van Online Dien- sten en die Gebruikers dienen te accepteren bij het aanmaken van een account.
D. Advertising Heroes: de eenmanszaak met beperkte aansprakelijkheid Advertising Heroes (Ka- mer van Koophandel registratienummer: 54847397)
E. Offerte: iedere offerte, aanbieding en/of opgave door Advertising Heroes aan Opdrachtgever met betrekking tot het leveren van enige dient of product, waaronder het leveren van Online Diensten, het leveren van een Product onder Licentie en aanverwante onderwerpen.
F. Online Diensten: het leveren van online toegang tot programmatuur en/of content en Diensten, die als doel hebben het toegankelijk maken van online opleidingsmaterialen en het beheren daarvan via de online leeromgeving van Advertising Heroes.
G. Opdrachtgever: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon, met wie Advertising Heroes een rechts- verhouding aangaat en/of is aangegaan.
H. Order: een verzoek van Opdrachtgever aan Advertising Heroes tot het aangaan van een Overeenkomst ter zake van de levering van Diensten.
I. Overeenkomst: iedere overeenkomst en/of andersoortige rechtsverhouding(en) tussen Partijen met betrekking tot de levering van Diensten, waaronder door Opdrachtgever geaccepteerde Of- fertes en door Advertising Heroes geaccepteerde Orders, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter uitvoering van die Overeenkomst(en).
J. Partijen / Partij: Opdrachtgever en/of Advertising Heroes.
K. Product onder Licentie (losse content): een product of content waarvan Advertising Heroes de ontwikkelaar, c.q. eigenaar is, waarop een niet exclusief gebruiksrecht aan Opdrachtgever verleend kan worden en dat door Opdrachtgever gebruikt kan worden ter installatie in een eigen leeromgeving.

TOEPASSELIJKHEID
1. Deze Voorwaarden gelden voor alle Offertes, Ordersen Overeenkomsten en uitvoeringen daarvan. Van deze Voorwaarden kan alleen worden afgeweken met schriftelijke toestemming vooraf van Advertising Heroes en schriftelijke overeenkomst daarover tussen Advertising Heroes en Opdrachtgever.
2. Advertising Heroes heeft het recht dezeV oorwaarden eenzijdig te wijzigen. Advertising Heroes zal eender- gelijke wijziging minimaal 14 dagen voorafgaand aan de wijziging schriftelijk of per e-mail aan Opdrachtgever communiceren.
3. Indien de wijziging van de Voorwaarden Advertising Heroes het recht geeft de prijs te verhogen binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst of een dienst te leveren die wezenlijk afwijkt van de toegezegde prestatie, heeft de Opdrachtgever die een consument is (een natuurlijk per- soon niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf) het recht de overeenkomst te beëindigen. Dit dient schriftelijk of per e-mail te gebeuren, uiterlijk 30 dagen na de bekendmaking van de wijziging.
4. Lid 3 van dit artikel is niet van toepassing voor wijzigingen of aanvullingen op de Voorwaarden die het gevolg zijn van relevante wet- en/of regelgeving.
TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST
1. De Overeenkomst treedt inwerking op de door Partijen overeengekomen ingangsdatum.Wan- neer er geen expliciete ingangsdatum is vastgelegd, dan treedt deze in werking op de datum waarop Advertising Heroes Opdrachtgever in de gelegenheid stelt toegang te krijgen tot de te leveren Online Diensten of het te leveren Product onder Licentie.
2. Een Overeenkomst wordt aangegaan voor een bepaalde periode en wordt vervolgens stilzwij- gend verlengd met eenzelfde periode, behalve indien vooraf schriftelijk anders overeengekomen wordt tussen Partijen.

VOORWAARDEN ONLINE DIENSTEN
1. OnlineDienstenwordengeleverdzoalszezijn,zonderbijkomendeservicesvanAdvertising Heroes en worden als zodanig door Opdrachtgever geaccepteerd op het moment van eerste levering.
2. Advertising Heroes doet haar uiterste best haar levering van Online Diensten opo ptimalewijze uit te voeren. Advertising Heroes streeft ernaar haar online diensten 24 uur per dag, 7 dagen per week beschikbaar te hebben (m.u.v. geplande downtime ten gevolge van onderhoud en daaraan gerelateerde werkzaamheden).
3. Advertising Heroes levert geen garantie m.b.t. onderbreking van haar Online Dienstenen/of eventuele fouten. De verplichting van betaling door Opdrachtgever blijft van toepassing, ongeacht de daadwerkelijke beschikbaarheid of het gebruik van de Online Diensten.
4. Het gebruik van Online Diensten is voorbehouden aan door Advertising Heroes geautoriseerde Gebruikers. Alvorens gebruik te kunnen maken van de Online Diensten, dienen Gebruikers akkoord te gaan met de Gebruiksvoorwaarden.

5. Voor het distribueren van aangekochte inlogaccounts onder Gebruikers stelt Advertising Heroes aan Opdrachtgever een online beheeromgeving ter beschikking. Via deze online beheeromgeving kan Opdrachtgever e-mailadressen opgeven van de personen die uitgenodigd dienen te worden om een inlogaccount aan te maken. De uitnodigingen zullen door Advertising Heroes worden verstuurd aan de door Opdrachtgever bekendgemaakte e-mailadressen, nadat Advertising Heroes de e-mailadressen heeft geverifieerd. Opdrachtgever draagt zelf verantwoordelijkheid voor de distributie van aangekochte inlogaccounts onder Gebruikers.
6. Op reeds aangekochte en niet gedistribueerde inlogaccounts is in geen enkel geval restitutie mogelijk, noch is doorverkoop van deze inlogaccounts toegestaan.
7. Voor iedere Gebruiker dient door Opdrachtgever een separaat persoonlijk inlogaccount te worden aangeschaft en aangemaakt.
8. Een persoonlijk inlogaccount mag niet worden gebruikt door meer dan één Gebruiker. Bijeen redelijk vermoeden van overtreding van deze bepaling heeft Advertising Heroes het recht het betreffende account direct en zonder schriftelijke melding vooraf te blokkeren. Bij herhaaldelijke of structurele overtreding behoudt Advertising Heroes zich het recht voor de levering van de Online Diensten direct en zonder schriftelijke melding te staken en de Overeenkomst op te schorten. Opdrachtgever heeft in een dergelijk geval geen recht op teruggave van reeds betaalde vergoedingen of op opschorting van haar betaalverplichtingen. Advertising Heroes behoudt zich nadrukkelijk het recht voor om in een dergelijke situatie juridische stappen te ondernemen teneinde schadeloos gesteld te worden.
9. Advertising Heroes levert geen garanties met betrekking tot de werking van de Online Diensten op de computersystemen van Opdrachtgever en haar Gebruikers.
10.De verplichting van het betalen van vergoedingen door Opdrachtgever blijft van toepassing, ongeacht het daadwerkelijke gebruik van de Online Diensten door Opdrachtgever en haar Gebruikers.
11.Advertising Heroes heeft op ieder moment het recht het aanbod en de inhoud van haar Online Diensten of delen daarvan naar eigen goeddunken uit te breiden, aan te passen of te verwijderen. Opdrachtgever heeft in dat geval geen recht op restitutie op reeds betaalde of in het kader van de Overeenkomst nog te betalen vergoedingen.
12.De overeenkomst met betrekking tot Online Diensten kan door Opdrachtgever worden beëindigd tot op uiterlijk één maand voor het ingaan van de nieuwe periode waarover vergoeding dient te worden betaald, dit met in achtneming van de overeengekomen minimale termijn van de Overeenkomst. Na het ingaan van een nieuwe periode dient Opdrachtgever de vergoeding over de nieuwe periode op de factuur vermelde betaaldatum te voldoen, ongeacht het daadwerkelijk gebruik van de Online Dienst.
13.Beëindiging van de overeenkomst voor Online Diensten kan per e-mail of door het wijzigen van de abonnementsinstellingen in de beheeromgeving van de Online Dienst.

VOORWAARDEN PRODUCT ONDER LICENTIE (losse content)
1. Voor een Product onder Licentie gelden-tenzij schriftelijk anders overeengekomen-de bepa- lingen in deze Voorwaarden.
2. Voor het verstrekken van een Product onder Licentie aan Opdrachtgever zal doorAdvertising Heroes een separate aanvullende schriftelijke Overeenkomst, dan wel een Offerte of via een Order worden opgesteld. In deze Overeenkomst zullen minimaal worden vermeld: (i) de aard en in- houd van het te leveren Product onder Licentie, (ii) de termijn waarvoor het gebruiksrecht van het Product onder Licentie geldig is en (iii) de licentievergoeding die Opdrachtgever voor de be- treffende licentietermijn verschuldigd is. De aanvullende Overeenkomst dient te zijn ondertekend door een daartoe bevoegde vertegenwoordiger van beide Partijen, waarna de Overeenkomst van kracht wordt en het Product onder Licentie door Advertising Heroes aan Opdrachtgever ter beschikking zal worden gesteld. Opdrachtgever kan zonder een dergelijke rechtsgeldig onder- tekende aanvullende Overeenkomst geen claim leggen op het recht tot gebruik van een Product onder Licentie.
3. Een Product onder Licentie wordt geleverd zoals het is, zonder bijkomende services van Advertising Heroes en wordt als zodanig door Opdrachtgever geaccepteerd op het moment van eerste levering.
4. Het Product onder Licentie wordt door Advertising Heroes als download aan Opdrachtgever terbeschikking gesteld.
5. Het gebruiksrecht van een Product onder Licentie door Opdrachtgever is niet exclusief en niet overdraagbaar en heeft als enig doel toe te staan dat Opdrachtgever gedurende de looptijd van de Overeenkomst het Product onder Licentie:
i. eenmalig kan installeren in één learning management systeem in gebruik bij Opdrachtgever.
ii. kan inzetten ten behoeve van het opleiden van Gebruikers in dienst van of anderszins werkzaam binnen de organisatie van Opdrachtgever, of ten behoeve van door Advertising Heroes geautoriseerde Gebruikers.
6. Het is niet toegestaan het Product onder Licentie te gebruiken ten behoeve van andere doel- einden en andere doelgroepen dan omschreven onder lid 5 van dit artikel.
7. Opdrachtgever heeft niet het recht om zelf het Product onder Licentie te commercialiseren,of derde partijen het recht te geven om het Product onder Licentie te commercialiseren.
8. Opdrachtgever heeft niet het recht wijzigingen aan te brengen in het Product onder Licentie.
9. Advertising Heroes heeft op ieder moment het recht het aanbod en de inhoud van het Product onder Licentie naar eigen goeddunken uit te breiden, aan te passen of te verwijderen. Opdrachtgever heeft in dat geval geen recht op restitutie op reeds betaalde of in het kader van de Overeen- komst nog te betalen vergoedingen.
10.In het geval dat Opdrachtgever een fout ontdekt in het Product onder Licentie of last heeft van een storing die te wijten kan zijn aan het Product onder Licentie zal de Opdrachtgever Advertising Heroes onmiddellijk hiervan op de hoogte stellen. Het betreffende probleem zal vervolgens in over- leg worden opgelost of de module zal (tijdelijk) worden verwijderd.
11.De Opdrachtgever erkent de vertrouwelijke aard van het Product onder Licentie en wiens intel- lectueel eigendom het is. De Opdrachtgever zal het Product onder Licentie behandelen als ver- trouwelijke informatie van Advertising Heroes. De Opdrachtgever zal de broncode van het Product on- der Licentie niet onthullen aan enige partij die niet tot de Opdrachtgever behoort. De Opdracht- gever stemt verder toe in het treffen van normale veiligheidsmaatregelen om het Product onder Licentie tegen diefstal of toegang door derde partijen te beschermen, en zal Advertising Heroes onmiddellijk schriftelijk op de hoogte stellen van omstandigheden betrekking hebbend op ieder bezit, kennis of gebruik van het Product onder Licentie of van een onderdeel daarvan door wie dan ook buiten de Opdrachtgever. De Opdrachtgever zal samenwerken met Advertising Heroes op ie- dere manier die redelijkerwijs verwacht kan worden bij het weer in bezit krijgen van het Product onder Licentie en het voorkomen van verder onrechtmatig gebruik.
12.Het beëindigen van een Overeenkomst voor het gebruik van een Product onder Licentie dient tot uiterlijk twee maanden voor het ingaan van een nieuwe licentieperiode door een van beide Partijen aan de andere Partij te worden gemeld. Deze melding dient schriftelijk of per e-mail plaats te vinden. Uiterlijk op 1 (één) dag na beëindiging van de lopende termijn van de over- eenkomst zal de Opdrachtgever:
i) de in het Learning Management Systeem geïnstalleerde exemplaren van het Product onder Licentie verwijderen.
ii) stoppen met het aanbieden van het Product onder Licentie aan Gebruikers.
iii) alle kopieën in bron- en doelvorm die op dat moment in haar bezit zijn verwijderen van haar
computersystemen en eventuele fysieke kopieën retourneren aan Advertising Heroes.
iv) een door Advertising Heroes opgestelde beëindigingsovereenkomst waarin Opdrachtgever ver-
klaart dat de onder i, ii en iii van dit lid genoemde zaken inderdaad hebben plaatsgevonden aan Advertising Heroes retourneren. De beëindigingsovereenkomst dient te zijn ondertekend door een daartoe bevoegd persoon en dient uiterlijk 8 dagen na beëindiging van de lopende termijn van de Overeenkomst in het bezit te zijn van Advertising Heroes.
13.Indien de melding van opzegging plaatsvond door Opdrachtgever en de onder in lid 12 iv van dit artikel genoemde beëindigingsovereenkomst niet op de gestelde termijn van 8 dagen na beëindiging van de lopende termijn overeenkomst in het bezit is van Advertising Heroes, heeft Advertising Heroes het recht de overeenkomst niet als beëindigd te beschouwen. In dat geval verplicht Opdrachtgever zich tot het betalen van het volledig termijnbedrag voor een nieuwe lopende ter- mijn, vermeerderd met de wettelijke rente.
14.Indien de melding van opzegging plaatsvond door Advertising Heroes en de onder in lid 12 sub iv van dit artikel genoemde beëindigingsovereenkomst niet op de gestelde termijn van 8 dagen na beëindiging van de lopende termijn overeenkomst in het bezit is van Advertising Heroes, dan be- schouwt Advertising Heroes dit mogelijk als inbreuk op haar auteursrecht. Opdrachtgever is in dat geval een direct opeisbare boete van €25.000,- aan Advertising Heroes verschuldigd, onverminderd het recht op vergoeding van de schade.
15.Mocht blijken dat Opdrachtgever zich niet houdt aan hetgeen bepaald is onder lid 11 en 12 sub i, ii en iii van dit artikel dan zal Advertising Heroes dit beschouwen als een inbreuk op haar auteurs- recht. Opdrachtgever is in dat geval een direct opeisbare boete van €25.000,- per jaar aan Advertising Heroes verschuldigd, onverminderd het recht op vergoeding van de schade. Daarnaast is Opdrachtgever aan Advertising Heroes het volledige licentiebedrag verschuldigd voor alle verstreken termijnen sinds het beëindigen van de overeenkomst inclusief het volledige termijnbedrag voor de nog lopende termijn.

VERPLICHTINGEN VAN OPDRACHTGEVER
1. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de door of aanAdvertising Heroes verstrekte gegevens, het gebruik van Diensten, het vertrouwelijk houden van de toegang daartoe en gebruik daar- van. Opdrachtgever verplicht zich de Diensten te gebruiken binnen de grenzen van het be- paalde in de Overeenkomst, deze Voorwaarden en de toepasselijke wet- en regelgeving, waar- onder de Wet bescherming persoonsgegevens (per 25 mei de Algemene Verordening Gege- vensbescherming).
2. Opdrachtgever verplicht zich ertoe zorg te dragen dat de door hem aan Advertising Heroes verstrekte gegevens in alle opzichten correct en niet misleidend zijn. Bij wijziging van die gegevens zal Opdrachtgever Advertising Heroes direct daarvan op de hoogte brengen.
3. Het is Opdrachtgever niet toegestaan de door Advertising Heroes verstrekte gegevens en Diensten (geheel of gedeeltelijk), waaronder Online Diensten en Producten, aan derden te verhuren, te verkopen of op andere wijze ter beschikking te stellen of te commercialiseren zonder uitdrukke- lijke schriftelijke toestemming van Advertising Heroes vooraf.

BETALING EN VERGOEDING
1. Opdrachtgever is over Diensten periodiek vergoedingenv erschuldigd op basis van de door Advertising Heroes vastgestelde tarieven.
2. Tenzij anders overeengekomen worden tarieven uitgedrukt in Euro(EUR).Alle prijzen,tarieven en vergoedingen zijn exclusief BTW en overige, ingevolge van de wet verschuldigde heffingen.
3. Iedere factuur wordt met de email verzonden door Advertising Heroes of in opdracht van Advertising Heroes
4. Tenzij anders overeengekomen dient betaling door Opdrachtgever direct en onverwijld op of voor de op de factuur vermelde betaaldatum te geschieden. Betaling geschiedt zonder enige verrekening, korting of opschorting.
5. Tenzij anders overeenkomen start de levering van Diensten zodra het verschuldigde bedrag op de rekening staat van Advertising Heroes.
6. Acties en kortingen zijn, tenzij anders overeengekomen, eenmalig. Een abonnement en licen- tieovereenkomst wordt automatisch verlengd als een abonnement of licentieovereenkomst zon- der korting.
7. Indien Opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet voldoet op de betaaldatum als omschre- ven onder lid 4 van dit artikel is Advertising Heroes gerechtigd de levering van Producten onder Licen- tie en toegang tot Online Diensten per direct en zonder notificatie op te schorten. Indien Op- drachtgever na herinnering en aanmaning het verschuldigde bedrag niet voldoet, volgt ingebre- kestelling, waarbij Opdrachtgever over het openstaande bedrag de toepasselijke wettelijke rente verschuldigd is en tevens gehouden is tot het voldoen van de buitengerechtelijke incasso- kosten. Bij ingebrekestelling heeft Advertising Heroes het recht de overeenkomst met Opdrachtgever direct te beëindigen, dit onverlet de plicht te betalen.
8. Advertising Heroes is gerechtigd per 1januari van elk kalenderjaar de op dat moment geldendever- goeding(en), prijzen en tarieven aan te passen, conform het Consumentenprijsindexcijfer, als gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek.

GEHEIMHOUDING
1. Advertising Heroes verplicht zich geheimhouding te betrachten met betrekking tot alle informatievan Opdrachtgever waarvan zij kennis heeft genomen tijdens de overeenkomst en waarover ze ex- pliciet is geïnformeerd dat geheimhouding noodzakelijk is voor de Opdrachtgever.
2. Opdrachtgever zal alle informatie die zij verkrijgt inzake commerciële,strategische en techni- sche gegevens, kennis en/of andere informatie in relatie tot Advertising Heroes, strikt vertrouwelijk houden en daarover geen mededelingen doen en/of inzage geven aan derden.
3. Van de bepalingen in dit artikel mag uitsluitend worden afgeweken,indien:
i) die informatie al algemeen bekend was voorafgaande aan het afsluiten van de Overeen-
komst,
ii) voorafgaand schriftelijke toestemming van de betreffende Partij voor een dergelijke, speci-
fieke afwijking is verkregen,
iii) die informatie als gevolg van een daartoe strekkend bevoegd gegeven bevel of gerechte-
lijke uitspraak openbaar gemaakt moet worden in welk geval betreffende Partij de andere Partij vooraf op de hoogte zal stellen, tenzij dat wettelijk of op grond van het bevoegd gege- ven bevel of de betreffende gerechtelijke uitspraak verboden is.

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID, AFZIEN VAN GARANTIE, VRIJWARING
Opdrachtgever erkent dat de Online Diensten en Producten onder Licentie van Advertising Heroes worden geleverd zoals ze zijn, zonder bijkomende services van Advertising Heroes en worden als zo- danig door Opdrachtgever geaccepteerd op het moment van eerste levering.
2. Advertising Heroes doet geen uitspraak en geeft geen garanties van welke aard dan ook,m.b.t.ge- schiktheid voor enig bepaald doel of dat het gebruik van het Product onder Licentie geen patent of copyright zal schenden.
3. Opdracht gever komt overeen dat Advertising Heroes niet aansprakelijk zal worden gesteld met betrekking tot welke claim van de Opdrachtgever of een derde partij dan ook die voortkomt uit of door het gebruik van de Diensten, noch zal Advertising Heroes aansprakelijk zijn voor enige speciale indi- recte schade of schade voortvloeiend uit de het gebruik van haar Online Diensten en/of Pro- ducten onder Licentie.
4. De beperking van aansprakelijkheid in het voorgaande lid komt te vervallen indien de geleden schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Advertising Heroes.
5. De bepalingen van dit artikel blijven ook nad ebeëindiging van de Overeenkomst van kracht.

BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS
1. Advertising Heroes zal persoonsgegevens van Opdrachtgever en haar Gebruikers binnen de grenzen van de wettelijke voorschriften en de doelstellingen van respectievelijk Advertising Heroes en Op- drachtgever op behoorlijke, zorgvuldige en veilige wijze verwerken. Advertising Heroes doet dat onder eigen verantwoordelijkheid.
2. Advertising Heroes zal de persoonsgegevens van Gebruikers verwerken conform haar privacypolicy, dat gepubliceerd is op de website van Advertising Heroes (www.Advertising Heroes.nl).
3. Partijen zullen een data-uitwisselovereenkomst sluiten om afspraken over de uitwisselingv an en omgang met persoonsgegevens vast te leggen.

TERMIJN VAN DE OVEREENKOMST; BEËINDIGING
1. De rechten en plichten van deze Voorwaarden en de levering van en toegang tot OnlineDien- sten en Producten onder Licentie zijn overdraagbaar door Advertising Heroes aan derden zonder dat hierdoor de mogelijkheid ontstaat de Overeenkomst te ontbinden door Opdrachtgever. Dit laat onverlet dat de dan rechthebbende de rechten en plichten van Advertising Heroes voortkomend uit de Overeenkomst zal dienen te respecteren en te continueren. Het is Opdrachtgever niet toege- staan de Overeenkomst en/of enige van zijn rechten of verplichtingen ter zake over te dragen, zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Advertising Heroes.
2. Mocht Advertising Heroes de levering van en toegang tot de Diensten en Producten onder Licentietij- dens de duur van de Overeenkomst niet kunnen garanderen, bijvoorbeeld bij faillissement, fu- sie of bedrijfsbeëindiging, dan zal Advertising Heroes verplicht zijn haar medewerking te verlenen de beschikbaarheid van de Diensten te continueren via de dan rechthebbende en tegen gelijke voorwaarden als vastgelegd in de Overeenkomst.
3. Mocht Advertising Heroes of de dan rechthebbende de beschikbaarheid van Producten onder Licentie niet kunnen garanderen, dan heeft Opdrachtgever het recht de Producten onder Licentie te ge- bruiken, echter strikt onder de licentievoorwaarden als omschreven in deze Voorwaarden of een aanvullende Overeenkomst. Dit gebruiksrecht is geldig voor een periode van maximaal één (1) maand na beëindiging van de beschikbaarheid.
4. Iedere vordering uit hoofde van en/of voortvloeiende uit de Overeenkomst(en) is met onmiddel- lijke ingang, zonder nadere ingebrekestelling en zonder voorafgaande rechterlijke tussenkomst
volledig opeisbaar indien Opdrachtgever faillissement of surséance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement is verklaard, of de Opdrachtgever een rechtspersoon is en deze wordt ontbonden. In voornoemde gevallen is Advertising Heroes – naast de in deze Voorwaarden genoemde rechten – bevoegd om de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen.

SLOTBEPALINGEN
1. Als wordt geconstateerd dat enige in deze Voorwaarden beschreven bepaling onwettig, ongel- dig of onuitvoerbaar is, zal deze afgescheiden worden van de Voorwaarden en de rest van de Voorwaarden zal volledig van kracht blijven.
2. Deze Voorwaarden zullen in alle opzichten onderworpen zijn aan de Nederlandsewet.
3. Ingeval van strijdigheid tussen de diversed ocumenten die afspraken tussen Partijen bevatten,
geldt de volgende rangorde:
i. De Overeenkomst;
ii. De data-uitwisselovereenkomst;
iii. Deze Voorwaarden;
iv. Eventuele aanvullende voorwaarden.
Advertising Heroes, 22 maart 2018

top
Design © Advertising Heroes. All rights reserved.
WhatsApp chat
X
X
X